Regulamin

REGULAMIN
MAURICZ TRAINING CENTER

 • 1.Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze serwisu internetowego Mauricz Training Center oraz Sklepu Internetowego Mauricz Training Center, które dostępne są pod adresem com.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu Internetowego oraz Sklepu Internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego, zasady postępowania reklamacyjnego, prawa i obowiązki Klientów, rozwiązywanie sporów oraz zasady na jakich można odstąpić od umowy.
 3. Sklep Internetowy, działający pod adresem com, prowadzony jest przez Mauricz Training Center, którego właścicielem jest, w zależności od wybranej usługi:
 4. MTC Company Sp. z o. o. spółka komandytowa
  Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin
  NIP: 8513231252, REGON: 381664041, KRS: 0000755382
  Dotyczy wszystkich usług dostępnych na mauricz.com, oprócz usługi: BeWell Camp By Mauricz

  MTC Company Sp. z o.o.,
  Grzymińska 30A/15, 71-711 Szczecin
  NIP 8513230838, REGON 381604346, KRS 0000754029.
  Dotyczy tylko usługi: BeWell Camp By Mauricz (dostępna na mauricz.com)

Kontakt do obu wskazanych powyżej podmiotów:

Biuro Obsługi Klienta – Mauricz Training Center (BOK):

info@mauricz.com

tel.: +48 783 867 015

Biuro Czynne:

Poniedziałek – Piątek:         10:00-17:00

Sobota:                    8:30-10:00

Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT, na stronie internatowej: mauricz.com.

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Certyfikat – dokument wydawany przez Mauricz Training Center po wykonaniu usługi na rzecz Klienta;
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego Mauricz Training Center; ilekroć Regulamin posługuje się pojęciem Klient należy rozmieć przez to zarówno Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszego Regulaminu;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze. zm.);
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Mauricz Training Center niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie Internetowym;
  5. Konto Użytkownika – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Mauricz Training Center usługa pozwalająca Klientowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie Internetowym;
  6. Mauricz Training Center – sprzedawcę wskazanego w pkt 3 niniejszego paragrafu, tj. albo MTC Company Sp. z o. o. spółka komandytowa (ul. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin, NIP: 8513231252, REGON: 381664041, KRS: 0000755382) albo MTC Company Sp. z o.o., ul. Grzymińska 30A/15, 71-711 Szczecin, NIP 8513230838, REGON 381604346, KRS 0000754029 – w zależności od wykupionej Usługi;
  7. Przedsiębiorąca– Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego Mauricz Training Center bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Mauricz Training Center;
  9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
  10. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem com, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na Usługi oferowane przez Mauricz Training Center;
  11. Szkolenie Praktyczne – rodzaj Szkolenia organizowanego przez Mauricz Training Center, które wymaga ich osobistego udziału i zaangażowania, w trakcie którego wykonywane są m.in. ćwiczenia fizyczne lub inne czynności z udziałem Klienta;
  12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o prawach konsumenta zawarta pomiędzy Mauricz Training Center, a Klientem z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego;
  13. Usługa (lub Szkolenie) – wszelkie usługi Szkoleniowe, w tym Szkolenia Praktyczne lub inne prezentowane w Sklepie Internetowym;
  14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1781);
  15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.);
  16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 123 ze zm.);
  17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy zakupu Usługi,
 2. Oferta Sklepu Internetowego w przypadku osób fizycznych skierowana jest tylko do osób pełnoletnich, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Oferta Sklepu Internetowego w przypadku Szkoleń Praktycznych skierowana jest tylko do zdrowych osób pełnoletnich, które nie mają przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach wymagających odpowiedniej kondycji zdrowotnej i wytrzymałościowej.
 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 5. Informacje o Usługach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, skład oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminie oraz na zasadach określonych w POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 8. W trakcie korzystania z Sklepu Internetowego zbierane są dane informatyczne na zasadach określonych w POLITYKA COOKIES.
 • 2.Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Klient może korzystać z Sklepu Internetowego za pośrednictwem własnego Konta Użytkownika lub w ramach jednorazowego zakupu, bez konieczności dokonywania rejestracji konta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient może założyć w Sklepie Internetowym Konto Użytkownika.
 3. Założenia Konta Użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie Internetowym.
 4. Założenie Konta Użytkownika jest dobrowolne i pozwala Klientowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie Internetowym, dostępnych dla zarejestrowanych Klientów, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także na samodzielną edycję danych Klienta w Koncie Użytkownika.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu) oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. W celu aktywacji Konta Użytkownika należy aktywować konto poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Mauricz Training Center na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Po dokonaniu rejestracji (założenia Konta Użytkownika i jego aktywacja) zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Mauricz Training Center, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Konta Użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Mauricz Training Center na adres e-mail: info@mauricz.com, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta Użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.
 • 3.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych” lub podobny w swej treści.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep Internetowy.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową mauricz.com dokonać wyboru Usług, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usług oraz jego ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. przedmiotu zamówienia;
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
 3. wysokości naliczonych rabatów;
 4. wybranej metody płatności;
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), oświadczenie o zapoznaniu się z informacja na temat ochrony danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu) oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłat zgodnie z art. 17 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Mauricz Training Center Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na podstawie których może zweryfikować poprawność wybranej grupy, terminu i nazwy szkolenia oraz kwotę do zapłaty. Dodatkowo Klient w mailu otrzyma informację na temat niniejszego Regulaminu, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Mauricz Training Center zastrzega sobie prawo do:
 6. odwołania lub przesunięcia Szkolenia na inny termin w przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników nie jest wystarczająca do przeprowadzenia szkolenia,
 7. modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin szkolenia podanych w odpowiedniej Usłudze,
 8. zaproponowania Klientowi następnego terminu szkolenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Mauricz Training Center maksymalną liczbę uczestników dla danego typu szkolenia.
 9. W przypadku odwołania szkolenia Mauricz Training Center powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta podanej przez niego w zamówieniu. W takim przypadku Mauricz Training Center zwróci Klientowi w ciągu 7 dni w całości zapłacone przez niego należności za odwołane szkolenie. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Mauricz Training Center przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W przypadku dokonania zamiany warunków Szkolenia w zakresie terminu Mauricz Training Center powiadomią o tym fakcie niezwłocznie Klienta na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu. Klient ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy albo do skorzystania z propozycji zamiany warunków szkolenia zaproponowanego przez Mauricz Training Center. W przypadku odstąpienia Mauricz Training Center zwróci Klientowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za szkolenie. Klient winien udzielić odpowiedzi na propozycje zmiany zaproponowaną przez Mauricz Training Center w terminie do 7 dni. Brak udzielenia odpowiedzi na propozycje zmiany warunków szkolenia Mauricz Training Center traktuje się jako, odstąpienie od Umowy. W takim przypadku Mauricz Training Center zwróci Klientowi w ciągu 7 dni zapłacone już należności za szkolenie. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Mauricz Training Center przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. W przypadkach losowych Klient ma prawo do zmiany terminu i miejsca zakupionego Szkolenia na inny termin i miejsce dostępne w ofercie Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien skontaktować się bezpośrednio z Mauricz Training Center na co najmniej 5 dni przed upływem terminu zakupionego Szkolenia, na adres poczty elektronicznej – info@mauricz.com.
 12. Dodatkowo Klient zawierający Umowę z Mauricz Training Center na uczestnictwo w Szkoleniach Praktycznych, oświadcza iż:
 13. stan jego zdrowia w pełni pozwala na wzięcie udziału w Szkoleniu Praktycznym z zakresu organizowanego przez Mauricz Training Center,
 14. nie znajduję się on w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych, stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną i podejmowane decyzje w trakcie udziału w szkoleniu,
 15. posiada odpowiedni ubiór i obuwie sportowe umożlwiające mu uczestnictwo w Szkoleniu Praktycznym,
 16. podczas Szkolenia Praktycznego zobowiązuję się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od osób prowadzących Szkolenie Praktyczne, w tym również nakazujących natychmiastowe zaprzestanie uczestnictwa w Szkoleniu Praktycznym w przypadku wystąpienia u Klienta złego samopoczucia,
 17. jego uczestnictwo w Szkoleniu Praktycznym Mauricz Training Center ma charakter dobrowolny. na własne życzenie i ryzyko,
 18. ma świadomość, że w trakcie szkolenia może on doświadczyć m.in. skaleczeń, nakłóć, kontuzji, otarć, przegrzania, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju niedogodności związanych z charakterem Szkolenia Praktyczne i że ponosi on osobiście odpowiedzialność za ich zaistnienie,
 19. od momentu rozpoczęcia szkolenia do chwili jego zakończenia Klient będzie ponosić pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z uczestnictwem w Szkoleniu Praktycznym,
 20. w przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przeze Klient lub w przypadku nakazania zaprzestania udziału w Szkoleniu Praktycznym nie będzie on wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Mauricz Training Center, ani osób prowadzących Szkolenie Praktyczne.
 21. Przed rozpoczęciem Szkolenia Praktycznego, Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się warunkami uczestnictwa w Szkoleniu Praktycznym, które są określone w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1A do Regulaminu.
 22. W celu zapewnienia wysokiego standardu świadczonych Usług Mauricz Training Center oświadcza, iż uczestnictwo Klienta w Szkoleniu Praktycznym może być objęte ochroną w postaci ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w trakcie trwania Szkolenia Praktycznego. Koszt zawarcia takiego ubezpieczenia oraz obsługi w tym zakresie pokrywa w całości Mauricz Training Center. Dane ubezpieczyciela oraz inne informacje dotyczące samego ubezpieczenia Mauricz Training Center przekazuje przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Skorzystanie z ubezpieczenia NNW przez Klienta dobrowolne i wymaga przez Niego złożenia oświadczenia, w tym zakresie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy ubezpieczenia NNW. Wzór zgody i oświadczenia stanowi Załącznik nr 1B do Regulaminu.
 23. Dodatkowo w przypadku Szkolenia Praktycznego Klient zostanie poproszony o całkowicie dobrowolne wyrażenie zgody na udostępnienie swoich danych osobowych na rzecz Polskiego Związku Trenerów Personalnych, w celach statystycznych, marketingowych oraz związanych z możliwością uzyskania licencji Trenera Personalnego Polskiego Związku Trenerów Personalnych oraz możliwością objęcia ubezpieczeniem OC w ramach Polskiego Związku Trenerów Personalnych. Wzór zgody i oświadczenia stanowi Załącznik nr 1B do Regulaminu.
 24. Dodatkowo w przypadku Szkolenia Praktycznego Klient zostanie poproszony o całkowicie dobrowolne wyrażenie zgody na udostępnienie swoich danych osobowych w postaci wizerunku.
 25. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie swojego wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Szkolenia Praktycznego, jak i w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Szkolenia Praktycznego (zgoda na wykorzystanie wizerunku).
 26. Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje zarówno wizerunku Klienta oraz jego wypowiedzi, które mogą być utrwalone jakąkolwiek techniką oraz na wszelkich nośnikach (w tym m.in. w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).
 27. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo, ani terytorialnie.
 28. Klient wyraża zgodę na to, że ich wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także może być zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony o dodatkowy komentarz, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z ich udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Szkolenia Praktycznego, jak i w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, bez obowiązku uzyskiwania akceptacji produktu końcowego.
 29. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje wszelkie formy publikacji, a w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na oficjalnych portalach społecznościowych Mauricz Training Center tj. Facebook.com, YouTube.com oraz Instagram.com, jak i portalach społecznościowych osób szkolących Klientów).
 30. Po wykonaniu Usługi Klient otrzymuje certyfikat potwierdzający wykonanie Usługi. Certyfikat wydawany jest w języku angielskim. Na życzenie Klienta Mauricz Training Center może wydać tłumaczenie tego certyfikatu na język polski lub zaświadczenie otrzymania certyfikatu. W tym celu powinien wypełnić rubrykę „Dodatkowe Informacje” gdzie Klient przekazuje uwagi do Zamówienia.
 31. Wszelkie inne uwagi do zamówienia, które chciałby zgłosić Klient należy zgłaszać bezpośrednio przez wypełnienie rubryki „Dodatkowe Informacje” przy składaniu zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@mauricz.com.

 

 • 4.Ochrona danych osobowych
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach wszelkich czynności objętych niniejszym Regulaminem, świadczeniem Usług i innych jest Mauricz Training Center. Administrator nie powoływał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Każdy może skontaktować się z Administratorem. Dane Administratora danych osobowych oraz kontakt do niego znajduje się w § 1 Regulaminu.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Klienta.
 6. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, telefon, adres poczty elektronicznej, numeru rachunku bankowego, numeru NIP i REGON.
 8. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem samej Umowy, a w szczególności do:
 9. niezbędnym do wykonania umowy, której Klient jest stroną, na podstawie art. 6 ust.1lit.b RODO;
 10. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 11. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 12. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 13. oferowania Klientom usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów)
 14. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 15. W przypadku danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, w której Klient jest stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 16. Dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy informatyczne, księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze. Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 17. Każdy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, otrzymania kopii danych, wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 18. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 19. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 • 5.Ceny i warunki płatności
 1. Mauricz Training Center jest płatnikiem VAT w Polsce. Wszystkie Ceny Usług podawane na Sklepie Internetowym są cenami brutto i wyrażone są złotych polskich.
 2. Klient, który chce otrzymać fakturę powinien wyrazić taka chęć przy składaniu zamówienia. W tym celu powinien wypełnić rubrykę „Dodatkowe Informacje”, oraz wskazać dane potrzebne do wystawienia faktury.
 3. Suma cen zakupionych Usług stanowi sumę wszystkich wybranych przez Klienta Usług, których podsumowanie znajduje się w Koszyku.
 4. Klient ma prawo dokonać płatności za wszystkie zamówione Usługi jednorazowo lub każda z osobna.
 5. Klient winien opłacić zakupioną Usługę w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku braku płatności, po upływie 7 dni od momentu złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 6. W ramach prowadzonej sprzedaży Usług, Mauricz Training Center może przyznawać Klientom indywidualne jednorazowe „Kody Zniżkowe” na oferowane przez siebie Usługi. W celu skorzystania z „Kodu Zniżkowego” należy podać go w odpowiednim polu formularza i dokonać jego zatwierdzenia.
 7. W ramach prowadzonej sprzedaży Usług, Mauricz Training Center mogą być naliczane Klientom rabaty w ramach obowiązujących aktualnie promocji. Skorzystanie z tych promocji możliwe jest jedynie w przypadku spełnienia przez Klienta warunków aktualnie obowiązującej promocji oraz jednoczesnego opłacenia całości zamówienia za wszystkie zamówione Usługi. Wysokość udzielonych rabatów oraz warunki aktualnych promocji ich udzielenia wyświetlają się każdorazowo na stronie Mauricz Training Center. Rabaty naliczane są automatycznie, w przypadku spełnienia warunków aktualnej promocji.
 8. Skorzystanie z „Kodu Zniżkowego”, o którym mowa w pkt 4 oraz skorzystanie z rabatów w ramach obowiązujących promocji, o których mowa w pkt 5 jest niezależne od siebie, chyba że informacja na stronie internetowej mauricz.com stanowi inaczej.
 9. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
 10. przelewem na rachunek bankowy Mauricz Training Center podany w podsumowaniu Zamówienia;
 11. dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowej Tpay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, REGON: 300878437, NIP: 7773061579, KRS: 0000412357). Szczegółowe warunki korzystania z tej usługi znajdują się tutaj: https://tpay.com/regulaminy-i-umowy.
 12. Ceny Usług obejmują materiały szkoleniowe, chyba że jest to zaznaczone w ogłoszeniu o Szkoleniu.
 13. Ceny Usług nie obejmują dojazdu do miejsca organizacji szkolenia. Klient pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie.
 14. Ceny Usług nie obejmują zakwaterowania i posiłków, chyba że jest to zaznaczone w ogłoszeniu o Szkoleniu.
 15. W przypadku szkoleń wymagających wcześniejszego przekazania materiałów szkoleniowych, Mauricz Training Center przesyła je na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres korespondencyjny Klienta.
 • 6.Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy informując Mauricz Training Center o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Mauricz Training Center, bądź adres elektroniczny Sklepu Internetowego – info@mauricz.com.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Mauricz Training Center poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Mauricz Training Center przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Mauricz Training Center niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Mauricz Training Center przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli zamówiona przez Klienta Usługa została wykonana przez Mauricz Training Center. W takim przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 • 7.Reklamacja
 1. Klient może złożyć reklamację w dowolniej formie. Niemniej jednak w celu usprawnienia kontaktów zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu lub wysłania reklamacji na adres – info@mauricz.com.
 2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Usługi, rodzaj reklamowanej Usługi, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Mauricz Training Center rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Mauricz Training Center udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).
 • 8.Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Mauricz Training Center podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może o tym fakcie powiadomić Mauricz Training Center.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres – info@mauricz.com.
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Mauricz Training Center zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni lub do wskazania Klientowi innego terminu rozpatrzenia terminu, gdyby rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie było możliwe.
 6. Mauricz Training Center udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).
 • 9.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. W razie zaistnienia sporu Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, np.:
 4. uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 5. uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
 6. uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 8. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz.U. 2016r., poz. 1059), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 9. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  (t. j. Dz.U. 2016r., poz. 1059), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą (Mauricz Training Center). Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 10. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą (Mauricz Training Center), korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 1. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Mauricz Training Center – info@mauricz.com. Mauricz Training Center udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).
 • 10.Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Mauricz Training Center zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Mauricz Training Center.
 1. Zmiana Regulaminu dla Klientów, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym lub złożyli już Zamówienia, przed datą wskazaną przez Mauricz Training Center, ma skutek do tych Klientów wraz z upływem 14 dni liczonych od momentu zamieszczenia na stronie Sklepu Internetowego informacji o zmianie Regulaminu i powiadomienia Klienta o zmianie tego Regulaminu, poprzez przesłanie do Klienta na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu. W terminie wskazanym w zdaniu pierwszym Klient zachowuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy powiadomić o tym fakcie bezpośrednio Mauricz Training Center, poprzez wysłanie oświadczenia na adres Mauricz Training Center, bądź adres elektroniczny Sklepu Internetowego – info@mauricz.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Mauricz Training Center poinformuje Klienta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i potwierdzi fakt odstąpienia od umowy.
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie mauricz.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
 3. Załącznik nr 1A – Oświadczenie Klienta w zakresie Szkolenia Praktycznego;
 4. Załącznik nr 1B – Dodatkowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
 6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 7. Załącznik nr 4 – Zgłoszenie reklamacji.
 8. Wszystkie treści dostępne na mauricz.com oraz Regulamin stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1231) i podlega ochronie. Właścicielem Regulaminu, jak i wszelkich oznaczeń słownych i słowno-graficznych użytych w Regulaminie, na stronie www.mauricz.com oraz oficjalnych portalach społecznościowych Mauricz Training Center. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania Regulaminu w całości lub części, jak i fotografii, grafik, banerów, znaków, tekstów itp. Znajdujących się w Regulaminie oraz na stronie www.mauricz.com oraz oficjalnych portalach społecznościowych Mauricz Training Center pod groźbą sankcji prawnych.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik 1A.

Oświadczenie Klienta w zakresie Szkolenia Praktycznego

 

 

 

___________________, dnia ________________ r.

 

MTC Company Sp. z o. o. spółka komandytowa

Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

NIP: 8513231252, REGON: 381664041, KRS: 0000755382

lub

MTC Company Sp. z o.o.,

Grzymińska 30A/15, 71-711 Szczecin

NIP 8513230838, REGON 381604346, KRS 0000754029

dalej: Mauricz Training Center

Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta – Mauricz Training Center (BOK)

info@mauricz.com

+48 783 867 015

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Dane Klienta (imię i nazwisko, adres, e-mail kontaktowy)

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Niniejszym oświadczam, iż:

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu serwisu Mauricz Training Center oraz Sklepu Internetowego Mauricz Training Center.
 2. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Stan mojego zdrowia w pełni pozwala na wzięcie udziału w szkoleniu z zakresu [__________________________________________________________________________________] organizowanego przez Mauricz Training Center w dniu/ach [__________________________________]
  w [___________________________________].
 4. Podczas Szkolenia zobowiązuję się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od osób prowadzących Szkolenie.

____________________________

(czytelny podpis)

Załącznik 1B.

Dodatkowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

___________________, dnia ________________ r.

 

MTC Company Sp. z o. o. spółka komandytowa

Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

NIP: 8513231252, REGON: 381664041, KRS: 0000755382

lub

MTC Company Sp. z o.o.,

Grzymińska 30A/15, 71-711 Szczecin

NIP 8513230838, REGON 381604346, KRS 0000754029

dalej: Mauricz Training Center

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Dane Klienta (imię i nazwisko, adres, e-mail kontaktowy)

 

OŚWIADCZENIE

 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dodatkowy zakres)

TAK / NIE Wyrażam zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres do korespondencji, numer PESEL, numer NIP, numer REGON, telefon, adres poczty elektronicznej, numeru rachunku bankowego) oraz dodatkowo wizerunek przez Mauricz Training Center celem objęcia mojej osoby dobrowolnym ubezpieczaniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Szkolenia Praktycznego, w którym biorę udział – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z RODO tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz na zasadach określonych w REGULAMINIE i POLITYCE PRYWATNOŚCI.

________________________________                                            ________________________________

(miejscowość, data)                                                                                                   (podpis)

TAK / NIE Wyrażam zgodę/y na udostępnienie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres do korespondencji, telefon, adres poczty elektronicznej) przez Mauricz Training Center na rzecz stowarzyszenia – Polski Związek Trenerów Personalnych (54-428 Wrocław, ul. Strzegomska 139, (KRS: 0000525843, NIP: 8943057443, REGON: 022524170) w celach statystycznych, marketingowych oraz związanych z możliwością uzyskania licencji Trenera Personalnego Polskiego Związku Trenerów Personalnych oraz możliwością objęcia ubezpieczeniem OC w ramach Polskiego Związku Trenerów Personalnych  – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z RODO tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). oraz na zasadach określonych w REGULAMINIE i POLITYCE PRYWATNOŚCI.

 

________________________________                                            ________________________________

(miejscowość, data)                                                                                                   (podpis)

 

 

Załącznik nr 2.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj.:

MTC Company Sp. z o. o. spółka komandytowa

Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

NIP: 8513231252, REGON: 381664041, KRS: 0000755382

lub

MTC Company Sp. z o.o.,

Grzymińska 30A/15, 71-711 Szczecin

NIP 8513230838, REGON 381604346, KRS 0000754029

 

Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta – Mauricz Training Center (BOK)

info@mauricz.com

+48 783 867 015

 

Biuro Czynne:

Poniedziałek-Piątek   10:00-17:00

Sobota   8:30-10:00

 

Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT, na stronie internatowej: mauricz.com.

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej info@mauricz.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli zamówiona przez Klienta Usługa została wykonana przez Mauricz Training Center. W takim przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Załącznik 3.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

__________________, __________________

miejscowość                                                data

MTC Company Sp. z o. o. spółka komandytowa

Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

NIP: 8513231252, REGON: 381664041, KRS: 0000755382

lub

MTC Company Sp. z o.o.,

Grzymińska 30A/15, 71-711 Szczecin

NIP 8513230838, REGON 381604346, KRS 0000754029

Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta – Mauricz Training Center (BOK)

info@mauricz.com

+48 783 867 015

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Dane Konsumenta (imię i nazwisko, adres, e-mail kontaktowy)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My ____________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Usług:

 1. a) _______________________________________________________________________________,
 2. b) _______________________________________________________________________________,
 3. c) _______________________________________________________________________________,
 4. d) _______________________________________________________________________________,

Informacje dotyczące zakupionej Usługi (prosimy zaznaczyć właściwe):

□ Numer zamówienia:                                                                  _______________________________________

□ Dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu):                   _______________________________________

□ Inny:                                                                                             _______________________________________

Nr rachunku bankowego do zwrotu:

Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego:                _____________________________________

Data Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik nr 4.

Wzór zgłoszenia reklamacji

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

__________________, __________________

miejscowość                                                data

MTC Company Sp. z o. o. spółka komandytowa

Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

NIP: 8513231252, REGON: 381664041, KRS: 0000755382

lub

MTC Company Sp. z o.o.,

Grzymińska 30A/15, 71-711 Szczecin

NIP 8513230838, REGON 381604346, KRS 0000754029

Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta – Mauricz Training Center (BOK)

info@mauricz.com

+48 783 867 015

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Dane Klienta (imię i nazwisko, adres, e-mail kontaktowy)

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Ja/My ____________________________ niniejszym zgłaszam reklamację następujących rzeczy:

 1. a) _______________________________________________________________________________,
 2. b) _______________________________________________________________________________,
 3. c) _______________________________________________________________________________,

Prosimy wyraźnie opisać wadę Usługi oraz podać datę jej stwierdzenia:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Żądanie Klienta:

_________________________________________________________________________________

Preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji:

_________________________________________________________________________________

Informacje dotyczące zakupionej Usługi (prosimy zaznaczyć właściwe):

□ Numer zamówienia:                                                                  _______________________________________

□ Dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu):                   _______________________________________

□ Inny:                                                                                             _______________________________________

Nr rachunku bankowego do zwrotu:

Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego:                _____________________________________

Data Podpis Klienta (-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)